Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ο ηλεκτρονικός υπολογιστής / L'Ordinador next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η οθόνη la pantalla
το πληκτρολόγιο el teclat
το ποντίκι el ratolí
το δίκτυο la xarxa
το λογισμικό el programari
η ηλεκτρονική διεύθυνση el correu electrònic
η συντριβή errada del sistema
ο σκληρός δίσκος el lector de disc
η δισκέτα el disquet