Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

αλληλεπίδραση / Interacción (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
επιδιώκω perseguir
συναγωνίζομαι competir
κερδίζω ganar
χάνω ηττούμαι perder
κάνω έρωτα hacer el amor
οδηγώ guiar
ανταμοίβω recompensar
βοηθώ ayudar
ρωτάω preguntar
επιτρέπω permitir
πολεμώ pelear