Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Είκοσι και πάνω / vingt et au-delà next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Είκοσι vingt
Είκοσιένα vingt et un
Τριάντα trente
Σαράντα quarante
Πενήντα cinquante
Εξήντα soixante
Εβδομήντα soixante-dix
Ογδόντα quatre-vingt
Ενενήντα quatre-vingt-dix
Εκατό cent
Χίλια mille
Ένα εκατομμύριο million