Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ήχος / le son next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
λέω dire
κλαίω τα δάκρυα pleurer les larmes (fem.)
φωνάζω crier
τσιρίζω hurler
μιλάω parler
γελάω rire
φταρνίζομαι éternuer
βήχω tousser
τραγουδώ chanter
σφυρίζω siffler
λαχανιάζω haleter