Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Είκοσι και πάνω / twintig en hoger next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Είκοσι twintig
Είκοσιένα eenentwintig
Τριάντα dertig
Σαράντα veertig
Πενήντα vijftig
Εξήντα zestig
Εβδομήντα zeventig
Ογδόντα tachtig
Ενενήντα negentig
Εκατό honderd
Χίλια duizend
Ένα εκατομμύριο miljoen