Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οικονομικά επιχειρήσεων / iş maliyesi (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η ασφάλεια sigorta
το κεφάλαιο sermaye
η ταμειακή ροή nakit girişi
ο φόρος vergi
ο λογιστής muhasebeci
το κέρδος kar
το έλλειμμα açık bütçe
οι λογαριασμοί hesaplar
τα περιουσιακά στοιχεία servet
ο τζίρος ciro
η απόσβεση amortisman
το μέρισμα hisse
η πρόβλεψη tahmin
το παθητικό yükümlülükler
τα γενικά έξοδα işletme giderleri
το επιτόκιο faiz oranı
η καρτέλα υπολοίπων bilanço