Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Αριθμοί και κλάσματα / sayılar ve kesirler (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ο διαιρέτης bölen
Το κλάσμα kesir
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο ters
Ο αριθμητής pay
Το πηλίκο bölüm
Ο παρονομαστής bölen
Το πολλαπλάσιο kat
Ο πρώτος (αριθμός) - Το πρώτο , κτλ ιδεώδες asal sayı
Το γινόμενο çarpım
Ο αντίστροφος işteş