Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Γεωμετρία και τριγωνομετρία / 几何和三角学 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Η περίμετρος 圆周 yuán zhōu
Η διάμετρος 直径 zhí jìng
Ο γεωμετρικός τόπος 轨迹 guĭ jì
Η εφαπτομένη 正切 zhèng qiē
Το ημίτονο 正弦 zhèng xuán
Το συνημίτονο 余弦 yú xuán
Η λοξή γωνία 倾斜的 qīng xié de
Η κάθετη 垂线 chuí xiàn
Η γωνία jiăo
Η γραμμή 线 xiàn