Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
Please turn javascript on in your browser for best results!

to be and to have / 是和有

English to Mandarin vocabulary exercises

Can you answer the question below?
English Mandarin
phrase comment phrase Pinyin comment
We have 我们有 wŏ mén yŏu 复数 - fù shù
你们是 nĭ mén shì 复数 - fù shù
我是 wŏ shì
你是 nĭ shì
Choose the correct answer