Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
Please turn javascript on in your browser for best results!

computer / 电脑

English to Mandarin phrases

previous(previous list) next(next list)

Take a look at the English to Mandarin phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Mandarin
phrase comment phrase Pinyin comment
disc drive 硬盘驱动器 yìng pán qū dòng qì
monitor 显示器 xiăn shì qì
keyboard 键盘 jiàn pán
mouse 鼠标 shŭ biāo
network 网络 wăng luò
software 软件 ruăn jiàn
email 电子邮件 diàn zĭ yóu jiàn
crash 崩溃 bēng kuì
floppy disc 磁盘 cí pán