Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

inside the body / 身体内部

English to Mandarin phrases

Take a look at the English to Mandarin phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Mandarin
phrase comment phrase Pinyin comment
heart 心脏 xīn zàng
bone
spine 脊椎 jí zhuī
stomach wèi
lung fèi
liver gān
kidney shèn
blood 血液 xuě yè
nerve 神经 shén jīng
muscle 肌肉 jī ròu