Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

the body 2 / 身体2

English to Mandarin phrases

Take a look at the English to Mandarin phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Mandarin
phrase comment phrase Pinyin comment
shoulder 肩膀 jiān băng
chest 胸腔 xiōng qiāng
breast 胸部 xiōng bù
elbow zhoŭ
forearm 前臂 qián bì
wrist 手腕 shŏu wàn
thumb 拇指 mŭ zhĭ
hip 臀部 tún bù
thigh 大腿 dà tuĭ
knee 膝盖 xī gài
calf 小腿 xiăo tuĭ
leg tuĭ
ankle 脚踝 jiăo huái
shin 小腿胫 xiăo tuĭ jìng
toe 脚趾 jiăo zhĭ