Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

business finance / 商务金融

English to Mandarin phrases

Take a look at the English to Mandarin phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Mandarin
phrase comment phrase Pinyin comment
insurance 保险 băo xiăn
capital 资金 zī jīn
cashflow 现金流转 xiàn jīn liú zhuăn
interest rate 利率 lì lǜ
tax shuì
accountant 会计 kuài jì
profit 利润 lì rùn
deficit 赤字 chì zì
accounts 帐户 zhàng hù
assets 财产 cái chăn
turnover 营业额 yíng yè é
balance sheet 资产负债表 zī chăn fù zhài biăo
depreciation 贬值 biăn zhí
dividend 红利 hóng lì
forecast 预测 yù cè
liabilities 债务 zhài wù
overheads 企业管理费用 qĭ yè guăn lĭ fèi yòng