Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

politics / 政治

English to Mandarin phrases

Take a look at the English to Mandarin phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Mandarin
phrase comment phrase Pinyin comment
debate 辩论 biàn lùn
government 政府 zhèng fŭ
nation 民族 mín zú
head of state 国家首脑 guó jiā shŏu năo
president 总统 zŏng tŏng
chairman 主席 zhŭ xí
representative 代表 dài biăo
society 社会 shè huì
politics 政治 zhèng zhì
power 权力 quán lì
communism 共产主义 gòng chăn zhŭ yì
conservatism 保守主义 băo shŏu zhŭ yì
liberalism 自由主义 zì yóu zhŭ yì
socialism 社会主义 shè huì zhŭ yì
capitalism 资本主义 zī běn zhŭ yì
fascism 法西斯主义 fá xī sī zhŭ yì
dictatorship 专政 zhuān zhèng