Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

mechanics / 机械学

English to Mandarin phrases

Take a look at the English to Mandarin phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Mandarin
phrase comment phrase Pinyin comment
velocity 速度 sù dù
volume 体积 tĭ jī
force
mass 质量 zhì liàng
acceleration 加速度 jiā sù dù
amplitude 振幅 zhèn fŭ
lever 杠杆 gàng găn
fulcrum 支点 zhī diăn
load 负荷 fù hè
momentum 动量 dòng liàng
piston 活塞 huó sāi
projectile 抛射体 pāo shè tĭ
pulley 滑轮 huá lún
pendulum băi