Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Είκοσι και πάνω / वेीस आणी पूढे next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
Είκοσι वीस Vees
Είκοσιένα एकवीस Ekvees
Τριάντα तीस tees
Σαράντα चाळीस Chalees
Πενήντα पन्नास Pannaas
Εξήντα टसाठ SaaTH
Εβδομήντα सत्तर Sattar
Ογδόντα ऐंशी Ainshee
Ενενήντα नव्वद Nawwad
Εκατό शंभर Shambhar
Χίλια हजार HaJaar
Ένα εκατομμύριο लाख Laakh