Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Είκοσι και πάνω / de la douăzeci în sus next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Είκοσι douăzeci
Είκοσιένα douăzeci şi unu
Τριάντα treizeci
Σαράντα patruzeci
Πενήντα cincizeci
Εξήντα şaizeci
Εβδομήντα şaptezeci
Ογδόντα optzeci
Ενενήντα nouăzeci
Εκατό o sută
Χίλια o mie
Ένα εκατομμύριο un milion