Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ο ηλεκτρονικός υπολογιστής / calculatorul next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η οθόνη monitorul
το πληκτρολόγιο tastatura
το ποντίκι mouse-ul
το δίκτυο reţeaua
το λογισμικό softul
η ηλεκτρονική διεύθυνση e-mailul
η συντριβή accidentul crăpătura/falimentul/fisura
ο σκληρός δίσκος unitatea CD ROM
η δισκέτα discheta