Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά επιχειρήσεων / finanţarea întreprinderilor next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η ασφάλεια asigurarea
το κεφάλαιο capitalul
η ταμειακή ροή transferul de bani circuitul financiar
ο φόρος taxa
ο λογιστής contabilul
το κέρδος profitul câştigul
το έλλειμμα deficitul pierderea
οι λογαριασμοί conturile
τα περιουσιακά στοιχεία bunurile
ο τζίρος cifra de afaceri
η απόσβεση deprecierea
το μέρισμα dividendul
η πρόβλεψη previziunea
το παθητικό datorii obligaţii
τα γενικά έξοδα cheltuieli indirecte neprevăzute
το επιτόκιο rata dobânzii
η καρτέλα υπολοίπων bilanţul