Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέρη ενός βιβλίου / fragmente next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φράση fraza
η πρόταση propoziţia
η λέξη cuvântul
η στίξη punctuaţia
η παράγραφος paragraful
το κεφάλαιο capitolul
ο διάλογος dialogul
η έκφραση η φράση expresia
το γράμμα αλφαβήτου litera
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου conţinutul
το ευρετήριο ενός βιβλίου cuprinsul
ο τίτλος ενός βιβλίου titlul