Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεγαλύτερες φράσεις 3 / längre fraser 3

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Σκοπεύεις να του γράψεις; Har du för avsikt att skriva till honom?
Συμφωνώ μαζί σου σ' αυτό το θέμα Jag håller med dig om sakförhållandet
Οι δύο λέξεις είναι σχεδόν ίδιες De två orden är nästan identiska
Tα δύο τραπέζια είναι ακριβώς ίδια De två borden är exakt likadana
Είναι δύσκολο να αλλάξεις συνήθειες Det är svårt att bryta vanan
Θυμάμαι την τελευταία φορά που τον είδαμε Jag minns den senaste gången vi träffade honom
Αν το σημειώσεις είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι Om du skriver ned det är det lättare att komma ihåg
Όποτε συμβεί αυτό När nu det händer
Αυτό είναι τόσο ωραίο όσο το άλλο Den här är lika bra som den där