Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

personal finance / Economia domèstica

English to Catalan phrases

Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Catalan
phrase comment phrase comment
account el compte
bank el banc
money els diners
withdrawal el reintegrament
payment el pagament
credit card la targeta de crèdit
cash l'actiu
credit el crèdit
debit el dèbit
interest l'interès
statement l'extracte de compte
building society societat de crèdit hipotecari
mortgage la hipoteca
budget el pressupost
investment la inversió
shares les accions