Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

misc professions / 其它行业

English to Mandarin phrases

Take a look at the English to Mandarin phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Mandarin
phrase comment phrase Pinyin comment
lawyer 律师 lǜ shī
scientist 科学家 kē xué jiā
engineer 工程师 gōng chéng shī
journalist 记者 jì zhě
chemist 药剂师 yào jì shī
teacher 教师 jiào shī
accountant 会计 kuài jì
sportsman 运动员 yùn dòng yuán
childminder 托儿所工作人员 tuō ér suŏ gōng zuò rén yuán
pilot 飞行员 fēi xíng yuán
undertaker 承办者 chéng bàn zhě
priest 牧师 mù shī
banker 银行家 yín háng jiā