Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

public servants / 公务员

English to Mandarin phrases

Take a look at the English to Mandarin phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Mandarin
phrase comment phrase Pinyin comment
policeman 警察 jĭng chá
politician 政治家 zhèng zhì jiā
bus driver 公交车司机 gōng jiāo chē sī jī
waste collector 垃圾捡递员 lā jī jiăn dì yuán
traffic warden 交通管理员 jiāo tōng guăn lĭ yuán
administrator 行政官 xíng zhèng guān
soldier 士兵 shì bīng
sailor 海员 hăi yuán
postman 邮递员 yóu dì yuán