Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Είκοσι και πάνω / Vint en amunt next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Είκοσι el vint
Είκοσιένα vint-i-un
Τριάντα trenta
Σαράντα quaranta
Πενήντα cinquanta
Εξήντα seixanta
Εβδομήντα setanta
Ογδόντα vuitanta
Ενενήντα noranta
Εκατό cent
Χίλια mil
Ένα εκατομμύριο un milió