Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Άλγεβρα και Αριθμητική / Àlgebra i Aritmètica next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η προσέγγιση l'aproximació
Η σταθερά la constant
Το μέγεθος ως τάξη μεγέθους la magnitud
Ο όρος el terme
Ο άγνωστος la incògnita
Η μεταβλητή la variable
Ο κόμβος el node
Τυχαίο arbitrari
Επαναλαμβανόμενο recurrent