Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά επιχειρήσεων / les affaires et la finance next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η ασφάλεια les assurances fem.
το κεφάλαιο le capital
η ταμειακή ροή le flux financier
ο φόρος l'impôt masc.
ο λογιστής le comptable
το κέρδος le bénéfice
το έλλειμμα le déficit
οι λογαριασμοί les comptes
τα περιουσιακά στοιχεία l'actif masc.
ο τζίρος le chiffre d'affaires
η απόσβεση la dépréciation
το μέρισμα le dividence
η πρόβλεψη les prévisions fem.
το παθητικό le passif
τα γενικά έξοδα les frais généraux masc.
το επιτόκιο le taux d'intérêt
η καρτέλα υπολοίπων le bilan