Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)αλληλεπίδραση / interactif next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
επιδιώκω poursuivre
συναγωνίζομαι concurrencer être en compétition avec
κερδίζω gagner
χάνω ηττούμαι perdre
κάνω έρωτα faire l'amour
οδηγώ guider
ανταμοίβω récompenser
βοηθώ aider
ρωτάω demander
επιτρέπω autoriser
πολεμώ se battre combattre