Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κίνηση / le mouvement next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
περπατώ marcher
τρέχω courir
κολυμπώ nager
πετώ voler
πέφτω tomber
γλυστρώ glisser
κυλώ rouler
τραβώ tirer
σπρώχνω pousser
πηδώ sauter
κλωτσάω donner un coup de pied
χορεύω danser