Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Δέκα μέχρι δεκαεννέα / दहा ते एकोणीस next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
Δέκα दहा Dahaa
Έντεκα Έντεκα अकरा Akraa
Δώδεκα बारा Baaraa
Δεκατρία तेरा teraa
Δεκατέσσερα चौदा Chawadaa
Δεκαπέντε पंधरा Pandharaa
Δεκαέξι Δεκάξι सोळा SoLaa
Δεκαεπτά Δεκαεφτά सतरा Sataraa
Δεκαοκτώ Δεκαοχτώ अठरा ATHaraa
Δεκαεννέα Δεκαεννιά एकोणीस EkoNees