Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Δέκα μέχρι δεκαεννέα / tien tot negentien next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Δέκα tien
Έντεκα Έντεκα elf
Δώδεκα twaalf
Δεκατρία dertien
Δεκατέσσερα veertien
Δεκαπέντε vijftien
Δεκαέξι Δεκάξι zestien
Δεκαεπτά Δεκαεφτά zeventien
Δεκαοκτώ Δεκαοχτώ achttien
Δεκαεννέα Δεκαεννιά negentien