Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Κάνω και φαίνομαι / doen en lijken next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ κάνω ik doe
Εσύ κάνεις jij doet
Αυτό κάνει hij doet
Εμείς κάνουμε wij doen
Εσείς κάνετε jullie doen
Αυτοί κάνουν zij doen
Εγώ φαίνομαι ik lijk
Εσύ φαίνεσαι jij lijkt
Αυτό φαίνεται hij lijkt
Εμείς φαινόμαστε wij lijken
Εσείς φαίνεστε jullie lijken
Αυτοί φαίνονται zij lijken