Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Αριθμοί και κλάσματα / numere şi fracţii next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ο διαιρέτης divizorul
Το κλάσμα fracţia
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο inversul
Ο αριθμητής numărătorul
Το πηλίκο câtul
Ο παρονομαστής numitorul
Το πολλαπλάσιο multiplul
Ο πρώτος (αριθμός) - Το πρώτο , κτλ ιδεώδες numărul prim
Το γινόμενο produsul
Ο αντίστροφος reciproca