Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Κάνω και φαίνομαι / att göra och att verka next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ κάνω Jag gör
Εσύ κάνεις Du gör
Αυτό κάνει Det gör
Εμείς κάνουμε Vi gör
Εσείς κάνετε Ni gör
Αυτοί κάνουν De gör
Εγώ φαίνομαι Jag verkar
Εσύ φαίνεσαι Du verkar
Αυτό φαίνεται Det verkar
Εμείς φαινόμαστε Vi verkar
Εσείς φαίνεστε Ni verkar
Αυτοί φαίνονται De verkar