Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Πηγαίνω και έρχομαι / att gå och att komma next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ πηγαίνω Jag går
Εσύ πηγαίνεις Du går
Αυτό πηγαίνει Det går
Εμείς πηγαίνουμε Vi går
Εσείς πηγαίνετε Ni går
Αυτοί πηγαίνουν De går
Εγώ έρχομαι Jag kommer
Εσύ έρχεσαι Du kommer
Αυτό έρχεται Det kommer
Εμείς ερχόμαστε Vi kommer
Εσείς έρχεστε ερχόσαστε Ni kommer
Αυτοί έρχονται De kommer