Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)επιχείρηση / affärer next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η διαφήμιση reklam
η επιχείρηση affärsverksamhet
η επιτροπή utskott
ο ανταγωνισμός konkurrens
η εταιρία företag
η ανάπτυξη utveckling
η διανομή distribution
η βιομηχανία industri
η αγορά marknad
ο οργανισμός organisation
το γραφείο kontor
το συμβόλαιο kontrakt
η διαπραγμάτευση förhandling
το εμπόριο handel