English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam)

delší fráze 3 / 長文 3

Česko-japonské fráze

Podívejte se na fráze čeština do japonština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština japonština
fráze poznámka fráze Romaji poznámka
Máš v úmyslu mu napsat? 彼に手紙を書くつもりですか? kare ni tegami wo kaku tsumori desuka ? かれにてがみをかくつもりですか?
V tom s tebou souhlasím その件についてあなたに賛成です sono ken ni tsuite anatani sanse'i desu そのけんについてあなたにさんせいです
Ta dvě slova jsou skoro stejná この二つの言葉はほとんど同じです kono futatsu no kotoba wa hotondo onaji desu このふたつのことばはほとんどおなじです
Ty dvě tabulky jsou úplně stejné この二つのテーブルは全く同じです kono futatsu no têburuwa mattaku onajidesu このふたつのてーぶるはまったくおなじです
Je těžké změnit zvyk 習慣を変えるのは難しい shûkan wo kaeru nowa muzukashî しゅうかんをかえるのはむずかしい
Pamatuji si, když jsme ho naposled viděli 私たちが最後に彼に会った時を覚えています watashi tachi ga saigoni kare ni atta toki wo obo'ete'imasu わたしたちがさいごにかれにあったときをおぼえています
Když si to zapíšeš, snáz si to zapamatuješ 書き留めれば楽に覚えられます kakitomereba rakuni obo'eraremasu かきとめればらくにおぼえられます
Ať se to stane kdykoliv 何が起ころうと nani ga okorôto なにがおころうと
Tento je právě tak pěkný jako tamten これはあれと同じくらい良いです korewa areto onajikurai îdesu これはあれとおなじくらいです