Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Κάνω και φαίνομαι / Fer i semblar next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ κάνω Jo faig
Εσύ κάνεις Tu fas
Αυτό κάνει Ell fa
Εμείς κάνουμε Nosaltres fem
Εσείς κάνετε Vosaltres feu
Αυτοί κάνουν Ells fan
Εγώ φαίνομαι Jo semblo
Εσύ φαίνεσαι Tu sembles
Αυτό φαίνεται Ell sembla
Εμείς φαινόμαστε Nosaltres semblem
Εσείς φαίνεστε Vosaltres sembleu
Αυτοί φαίνονται Ells semblen