Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά επιχειρήσεων / Activitat Financera next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η ασφάλεια l'assegurança
το κεφάλαιο el capital
η ταμειακή ροή el flux de caixa
ο φόρος l'impost
ο λογιστής el comptable
το κέρδος el benefici
το έλλειμμα el dèficit
οι λογαριασμοί els comptes
τα περιουσιακά στοιχεία l'actiu el béns, drets i crèdits
ο τζίρος la facturació
η απόσβεση l'amortització
το μέρισμα el dividend
η πρόβλεψη la previsió
το παθητικό el passiu
τα γενικά έξοδα el cost també la despesa
το επιτόκιο el tipus d'interès
η καρτέλα υπολοίπων el balanç de compte