Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Τα βασικά των μαθηματικών / Matemàtiques bàsiques next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Πρόσθεση adicció
Αφαίρεση resta
Διαίρεση divisió
Πολλαπλασιασμός multiplicació
Το άθροισμα la suma
Το αποτέλεσμα el resultat
Το σύνολο el total
Το άπειρο l'infinit
Μηδέν zero
Η αναλογία la raó
Το τρίγωνο el triangle
Το τετράγωνο el quadrat
Το ορθογώνιο el rectangle
Ο κύκλος el cercle
Άλγεβρα Àlgebra
Γεωμετρία Geometria
Ο υπολογισμός el càlcul