Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Μηχανική / Mecànica next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η ταχύτητα la velocitat
Ο όγκος el volum
Η δύναμη la força
Η μάζα la massa
Η επιτάχυνση l'acceleració
Το πλάτος της ταλάντωσης l'amplitud
Ο μοχλός la palanca
Το υπομόχλιο el fulcre
Το φορτίο la càrrega
Η αδράνεια el moment també la velocitat i l'impuls
Το έμβολο el pistó també l'èmbol
Το βλήμα el projectil
Η τροχαλία la politja
Το εκκρεμές el pèndul