Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Αριθμοί και κλάσματα / Nombres i Fraccions next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ο διαιρέτης el divisor
Το κλάσμα la fracció
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο l'invers
Ο αριθμητής el numerador
Το πηλίκο el quocient
Ο παρονομαστής el denominador
Το πολλαπλάσιο múltiple
Ο πρώτος (αριθμός) - Το πρώτο , κτλ ιδεώδες nombre primer
Το γινόμενο el producte
Ο αντίστροφος recíproc