Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέρη ενός βιβλίου / Parts d'un llibre next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φράση la frase
η πρόταση l'oració
η λέξη la paraula
η στίξη la puntuació
η παράγραφος el paràgraf
το κεφάλαιο el capítol
ο διάλογος el diàleg
η έκφραση η φράση l'expressió
το γράμμα αλφαβήτου una lletra
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου els continguts
το ευρετήριο ενός βιβλίου l'índex
ο τίτλος ενός βιβλίου el títol