Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οικονομικά επιχειρήσεων / Negocios y finanzas (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η ασφάλεια el seguro
το κεφάλαιο el capital
η ταμειακή ροή el flujo de dinero
ο φόρος el impuesto
ο λογιστής el contable
το κέρδος la ganancia
το έλλειμμα el déficit
οι λογαριασμοί las cuentas
τα περιουσιακά στοιχεία el activo
ο τζίρος la facturación
η απόσβεση la depreciación
το μέρισμα el dividendo
η πρόβλεψη la previsión
το παθητικό el pasivo
τα γενικά έξοδα los gastos generales
το επιτόκιο la taza de interés
η καρτέλα υπολοίπων el balance