Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Τα βασικά των μαθηματικών / les mathématiques élémentaires next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Πρόσθεση l'addition
Αφαίρεση la soustraction
Διαίρεση la division
Πολλαπλασιασμός la multiplication
Το άθροισμα la somme
Το αποτέλεσμα le résultat
Το σύνολο le total
Το άπειρο l'infini masc.
Μηδέν zéro
Η αναλογία le rapport
Το τρίγωνο le triangle
Το τετράγωνο le carré
Το ορθογώνιο le rectangle
Ο κύκλος le cercle
Άλγεβρα l'algèbre
Γεωμετρία la géométrie
Ο υπολογισμός le calcul