Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

δράσεις 2 / azioni 2 (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ζω vivere
πεθαίνω morire
δημιουργώ creare
ξεκινώ iniziare
σταματώ smettere
μπορώ essere capace di
προσπαθώ provare
ηγούμαι comandare
μετρώ misurare
καθαρίζω pulire