Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μέρη ενός βιβλίου / Parti di un libro (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φράση la frase
η πρόταση la frase
η λέξη la parola
η στίξη la punteggiatura
η παράγραφος il paragrafo
το κεφάλαιο il capitolo
ο διάλογος il dialogo
η έκφραση η φράση l'espressione frase
το γράμμα αλφαβήτου la lettera dell'alfabeto
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου il contenuto del libro
το ευρετήριο ενός βιβλίου l'indice del libro
ο τίτλος ενός βιβλίου il titolo del libro