Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Κάνω και φαίνομαι / することと、~するように思われること next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Εγώ κάνω 私はする watashiwa suru わたしはする
Εσύ κάνεις あなたはする anatawa suru あなたはする
Αυτό κάνει 彼 はする karewa suru かれはする
Εμείς κάνουμε 私たちはする watashitachiwa suru わたしたちはする
Εσείς κάνετε あなたたちはする anatatachiwa suru あなたちはする
Αυτοί κάνουν あのひとたちはする anohitotachiwa suru あのひとたちはする
Εγώ φαίνομαι 私は~するように思われる watashiwa – suru yôni omowareru わたしは~するようにおもわれる
Εσύ φαίνεσαι あなたは~するように思われる anatawa – suru yôni omowareru あなたは~するようにおもわれる
Αυτό φαίνεται 彼は~するように思われる karewa – suru yôni omowareru かれは~するようにおもわれる
Εμείς φαινόμαστε 私たちは~するように思われる watashitachiwa – suru yôni omowareru わたしたちは~するようにおもわれる
Εσείς φαίνεστε あなたたちは~するように思われる anatatachiwa – suru yôni omowareru あなたたちは~するようにおもわれる
Αυτοί φαίνονται あのひとたちは~するように思われる anohitotachiwa – suru yôni omowareru あのひとたちは~するようにおもわれる