Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Αριθμοί και κλάσματα / getallen en breuken next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ο διαιρέτης de deler
Το κλάσμα de breuk
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο het omgekeerde
Ο αριθμητής de teller
Το πηλίκο het quotiënt
Ο παρονομαστής de noemer
Το πολλαπλάσιο het veelvoud
Ο πρώτος (αριθμός) - Το πρώτο , κτλ ιδεώδες het priemgetal
Το γινόμενο het product
Ο αντίστροφος het wederkerige