Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Γεωμετρία και τριγωνομετρία / geometria şi trigonometria next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η περίμετρος circumferinţa
Η διάμετρος diametrul
Ο γεωμετρικός τόπος locul geometric poziţia geometrică
Η εφαπτομένη tangenta
Το ημίτονο sinusul
Το συνημίτονο cosinusul
Η λοξή γωνία oblic
Η κάθετη perpendicular
Η γωνία unghiul
Η γραμμή linia